Uranus: Oorspronkelijkheid

In de horoscoop symboliseert Uranus de drang om uniek te zijn en om te choqueren en te verrassen. Deze planeet zorgt voor plotselinge en onvoorspelbare gebeurtenissen, en zijn elektriserende en bliksemsnelle invloed is gericht op het vergroten van het persoonlijk bewustzijn.

Personen met hun Ascendant in Waterman, of wanneer Uranus enige aspecten maakt met persoonlijke planeten (Zon, Maan, Mercurius, Venus, Mars), kunnen de invloed op een meer persoonlijke manier in hun leven tot uiting brengen; bij anderen zal Uranus eerder de vorm aannemen van een onderliggende invloed op een hele generatie.

 

Wanneer je geen idee hebt in welk teken jouw Uranus staat, kun je dat hier laten berekenen.

Houd altijd in gedachten dat een geboortehoroscoop een complex samenspel is van diverse factoren, eigenschappen hoeven daarom niet heel expliciet aanwezig zijn, ze kunnen ook 'gedempt' worden door andere elementen die eveneens een rol spelen.

 

 • Ram
 • Stier
 • Tweelingen
 • Kreeft
 • Leeuw
 • Maagd
 • Weegsch.
 • Schorpioen
 • Boogsch.
 • Steenbok
 • Waterman
 • Vissen
 

Uranus in Ram: Revolutionair leiderschap

uranus in ramUranus stond van 1928 tot 1935 in Ram en staat daar opnieuw van 2011 tot 2019. Dat beïnvloedt de wereld op een collectief niveau met betrekking tot extreme vormen van leiderschap en de accentuering van het individu. Het kan tot uiting komen in persoonlijkheidscultussen. Daarvan was bijvoorbeeld sprake met de verering van Hitler en Stalin als leiders van hun volk (Hitler propageerde zijn 'Ariërs'-doctrine in deze tijd!).

Uranus in Ram brengt een periode van pioniersactiviteit met veel nieuwe ontdekkingen. Dit is een tijd van radicale nieuwe groei, risico's nemen, politiek waarbij veel op het spel wordt gezet en plotselinge botsingen, soms met explosieve gevolgen.

Mocht deze invloed zich in je persoonlijke leven manifesteren, dan zul je een extreme vorm van onafhankelijkheid ten toon spreiden, misschien zelfs op een agressieve manier. Mogelijk ben je een kanaal voor een revolutionaire kwaliteit in verband met de rechten van het individu.

Je bent een kracht tot vernieuwing en wordt voortgestuwd door energiestoten, waarbij je weinig respect hebt voor de mensen om je heen, al zou je daar - in je eigen ogen - louter puur humanitaire motieven voor kunnen hebben.

 

Uranus in Stier: Verandering van waardenstelsel

uranus in stierUranus stond van 1935 tot 1942 in Stier en zal in dit teken terugkeren van 2018 tot 2025. Op een collectief niveau brengt dit economische vernieuwing en nieuwe revolutionaire methoden voor het benutten van bronnen en middelen. Deze invloed bewerkstelligt een nieuwe houding ten aanzien van vermaak en plezier maken, evenals nieuwe menselijke waarden in de maatschappij, die materiële zienswijzen uitdagen.

Ontraditionele ideeën komen in de plaats van het geldprincipe; tevens bestaat er in de maatschappij een tendens tot het zoeken van alternatieven voor materiële zekerheid en veilige opties. De Tweede Wereldoorlog bijvoorbeeld ging gepaard met geweldige materiële verwoestingen, waardoor de mens gedwongen was zijn geloof en hoop anders te richten, namelijk op zijn medemens.

Voor zover je deze planetaire invloed sterk in je persoonlijke leven manifesteert, zul je er compromisloze opvattingen op na houden over wat van waarde is in de maatschappij en overdreven materiële ambities geringschatten.

Misschien ben je geïnteresseerd in de hervorming van financiële systemen; mogelijk ook bezit je aanleg voor massamarketing, waarbij je te maken hebt met moderne producten of vermaaksmogelijkheden aanbiedt aan het grote publiek.

 

Uranus in Tweelingen: Collectieve inventiteit

uranus in tweelingenUranus stond van 1942 tot 1949 in Tweelingen en zal in dit teken terugkeren van 2025 tot 2033. Deze collectieve invloed bewerkstelligt een explosieve ontwikkeling op het vlak van communicatie en transport, waarbij er langs nieuwe lijnen contacten tussen mensen mogelijk worden.

In deze tijd gonst de lucht letterlijk - dit is de tijd van elektrische doorbraken en ongelooflijke inventiviteit. Er is daarnaast sprake van veel opschudding en vernieuwing met betrekking tot onderwijskundige ideeën.

Als je deze invloed in je persoonlijke leven tot uiting brengt, vertoon je wellicht de trekken van een genie. Je spuit nieuwe ideeën, bedient je van ongebruikelijke communicatiemethoden en jaagt idealistische projecten na, die een brug van begrip tussen mensen slaan.

In negatieve zin kun je excentrieke ideeën hebben en je mee laten slepen door je fantasieën, die nooit werkelijkheid kunnen worden. Mogelijk rust er een speciaal lot op je in relatie tot een broer of zus, bijvoorbeeld het verbreken van de communicatie. Je kindertijd kan door een of andere vorm van opschudding in je onderwijs beïnvloed zijn.

 

Uranus in Kreeft: Universele familie

uranus in kreeftUranus stond van 1949 tot 1956 in Kreeft en zal in dit teken terugkeren van 2033 tot 2040. Politiek brengt dit nieuwe concepten aangaande patriottisme, met aan de ene kant tendensen van isolement en aan de andere kant nieuwe politieke bondgenootschappen en loyaliteiten.

Aan het sociale front voltrekken zich grote veranderingen in de publieke opinie over de familie-eenheid; het traditionele idee dat het gezin de hoeksteen van de samenleving is, wordt belaagd en uitgedaagd.

Neemt deze invloed een persoonlijke gedaante aan in je horoscoop, dan zul je in je eigen jeugd dramatische en onvoorspelbare ontwikkelingen meegemaakt hebben, die doorwerken in je houding tegenover sociale en familiebanden later in het leven.

Mogelijk breng je je uniek zijn tot expressie door middel van een of andere ongewone gebeurtenis of persoonlijke stijl in verband met je eigen gezinsleven - meer in het bijzonder bestaat er een tendens om in een commune te leven. Misschien ook breng je radicale veranderingen in je familie teweeg of verhuis je plotseling.

 

Uranus in Leeuw: Collectieve identiteit

uranus in leeuwUranus stond van 1956 tot 1962 in Leeuw en zal in dit teken terugkeren van 2040 tot 2046. Deze tijden brengen radicale veranderingen in de samenleving onder invloed van bepaalde individuen, die een collectieve snaar in de maatschappij raken.

Deze veranderingen zijn het duidelijkst waarneembaar op het terrein van entertainment, waarbij een collectieve identificatie met een held of heldin bestaat. Stijl en mode hebben een grote impact op de collectieve psyche van de tijd.

Voorzover je deze invloed op een persoonlijke manier weerspiegelt, zal een ongebruikelijk aspect aan je identiteit of persoonlijke stijl veel impact op je omgeving hebben.

Je onderstreept hoe belangrijk het is om een individu te zijn en je eigen weg te gaan en hecht sterk aan je persoonlijke vrijheid. Je gelooft heilig in je recht om van het leven te genieten en reageert heftig op enige beknotting van je vrijheid om jezelf te zijn.

 

Uranus in Maagd: Bevrijding van werk

uranus in maagdUranus stond van 1962 tot 1968 in Maagd en zal in dit teken terugkeren van 2046 tot 2052. Op collectief niveau kenmerken deze perioden zich door grote onrust in de arbeidswereld, ten dele als gevolg van technologische doorbraken, die zowel een bevrijding van monotone bezigheden door automatisering brengen als de houding van de maatschappij tegenover werken in het algemeen transformeren.

Daarnaast zijn dit perioden van hervorming in gezondheidskundig opzicht; er ontwikkelen zich radicale nieuwe ideeën aangaande de relatie tussen geest en lichaam en de verantwoordelijkheid voor de persoonlijke gezondheid wordt bij autoriteiten weggehaald.

Mocht je deze collectieve invloed op een persoonlijke manier in je leven manifesteren, dan zul je een persoonlijk statement willen maken door de manier waarop je werkt. Je biedt alternatieven voor traditionele wijzen van integratie op het werk.

Van een baan van acht tot vijf moet je absoluut niets hebben, aangezien je heilig gelooft in ieders recht om zelf zijn tijd in te delen. Mogelijk bezit je bepaalde ongewone talenten of interesses op het terrein van de gezondheid, wellicht doordat je geconfronteerd wordt met disharmonieën in je eigen lichaam.

 

Uranus in Weegschaal: Vrijheid, gelijkheid, broederschap

uranus in weegschaalUranus stond van 1885 tot 1891 in Weegschaal en opnieuw van 1968 tot 1975. Dit waren perioden van grote opschudding en heroriëntatie in sociale relaties, met name met betrekking tot concepten van rechtvaardigheid en gelijkheid.

Op een collectief niveau was sprake van een revolutionair activisme, gericht op het opheffen van de ongelijkheid tussen de seksen; in dit tamelijk heftige proces, en door de eruit volgende experimentele instelling, liepen vele relaties op de klippen.

Als deze invloed zich op een zeer persoonlijke manier manifesteert in je leven, zul ook jij hooggestemde idealen over gelijkheid en individuele rechten in relaties koesteren. Misschien ben je zelfs een boegbeeld voor je generatie waar het gaat om nieuwe vormen van met elkaar omgaan en samenleven - bijvoorbeeld doordat je in een commune woont.

Vermoedelijk geloof je niet in het idee dat partners met lichaam en ziel aan elkaar behoren. Je behoefte om je persoonlijke idealen te verwerkelijken kan tot zeer ongewone relaties leiden, alsmede tot een neiging om apart van elkaar te willen leven wanneer de druk te groot wordt. Voor jou kan een relatie ook uit een gemeenschappelijke sociale betrokkenheid en gedeelde verantwoordelijkheid bestaan.

 

Uranus in Schorpioen: Verboden terrein verkennen

uranus in schorpioenUranus stond van 1891 tot 1897 in Schorpioen en opnieuw van 1975 tot 1981. Deze perioden kenmerkten zich door grote ongerustheid over de toekomst en een revolutionaire houding tegenover taboekwesties als seksualiteit en dood.

Er bestond tevens een sterke drang om zich te bevrijden van de beheersende kant van de overheid, vakbonden en het grote geld. Op tal van diepe niveaus waren dit tijden van provocatie en het doorbreken van door de conventie gestelde limieten.

Als je deze invloed op een persoonlijk niveau kanaliseert, zul je je leven leiden met een elektrische intensiteit en gedreven worden door een diepe behoefte om op een radicale manier met je leven te experimenteren. Dat kan buitengewone psychologische inzichten en erotische ervaringen brengen.

Je zult geregeld mensen danig irriteren en misschien zelfs choqueren, ten dele omdat je anderen wilt bevrijden uit de beperkende greep waarin hun irrationele angsten hen houden.

 

Uranus in Boogschutter: Ruimtereis

uranus in boogschutterUranus stond van 1897 tot 1904 in Boogschutter en opnieuw van 1981 tot 1988. Op collectieve schaal werd dit gevoeld als een op expansie gerichte drang naar het verkennen van nieuwe grensgebieden en groot optimisme in de samenleving ten aanzien van de toekomst. Er was sprake van een sterk internationalisme, wat weerspiegeld werd in trends op het vlak van massareizen en sport.

Tegelijkertijd bestond er bij velen een immens verlangen om de kennis op nieuwe gebieden te vergroten, wat zich ten dele manifesteerde in nieuwe principes met betrekking tot het volwassenonderwijs.

Als je deze collectieve invloed in je persoonlijk leven weerspiegelt, zul je een onvervalste kosmopoliet zijn. Vermoedelijk vind je het heerlijk om verre reizen te maken en daardoor je kennis te vergroten van de wereld waarin je leeft. Je wordt diepgaand gemotiveerd door het geloof van je generatie in principes van vrijheid en mensenrechten.

De impact van de media op de wereld zal belangrijk voor je zijn. Mogelijk bezit je een speciale aanleg voor het onderwijzen van de massa of het overbrengen van een idealistische boodschap op een collectieve schaal.

 

Uranus in Steenbok: Politieke vernieuwing

uranus in steenbokUranus stond van 1904 tot 1912 in Steenbok en opnieuw van 1988 tot 1996. Deze transits bewerkstelligen immense politieke omwentelingen, ingegeven door een collectieve behoefte om de organisatie van de maatschappij te herstructureren. Er bestaat een behoefte aan grotere doorzichtigheid en openheid van regering en overheid.

Meer in het algemeen voelen mensen een behoefte aan nieuwe perspectieven voor hun persoonlijke ambities; ze wensen zich niet langer te laten beperken daar repressieve hiërarchieën op het werk. Dit zijn perioden van nieuwe experimentele ondernemingen en de kleine zelfstandige.

Als je deze collectieve invloed op een persoonlijke manier weerspiegelt, zul je ernaar verlangen een zeer persoonlijke ambitie te realiseren in je leven. Op een heel speciale manier definieer je jezelf door wat je doet. De traditionele beroepsmatige beperkingen vind je nauwelijks te accepteren.

Je zou voor de rest van je generatie een voorbeeld kunnen zijn waar het gaat om het opstellen van nieuwe perspectieven op je werk en beroep. Op een politiek niveau ben je een hervormer, die traditionele structuren omverhaalt en nieuwe introduceert.

 

Uranus in Waterman: Revolutionaire geest

uranus in watermanBegin twintigste eeuw stond Uranus van 1912 tot 1919 in Waterman; deze transit deed zich opnieuw voor van 1995 tot 2003. Deze planeetstand brengt sociaal grote beroering en vernieuwing, waarbij een sterke nadruk ligt op internationale invloeden die nationaal fanatisme overstijgen. Tal van sociale extremen worden nu ervaren.

Anderzijds is er een nivellerende invloed werkzaam, die een gedeelde werkelijkheid brengt aan hoog en laag, rijk en arm. Daarnaast is dit een periode van geweldige inventiviteit en technologische vooruitgang, vooral met betrekking tot de luchtvaart en communicatie.

Als je deze invloed op een persoonlijke manier kanaliseert, zul je er anti-autoritaire opvattingen op na houden. Misschien ook draag je idealen aangaande mensenrechten en een wereldregering hoog in het vaandel.

Je gelooft dermate sterk in de principes van broederschap, dat je liever je loyaliteit aan een groep of zaak schenkt dan aan één individuele persoon. Je gelooft heilig in de toekomst en noodzaak van sociale veranderingen en werkt vurig aan het opheffen van grenzen en barrières tussen mensen en landen.

 

Uranus in Vissen: Spirituele revolutie

uranus in vissenIn het begin van de twintigste eeuw transiteerde Uranus van 1919 tot 1927 door Vissen; in het begin van deze eeuw heeft hij dat opnieuw gedaan van 2003 tot 2011. Collectief brengt deze invloed een ontbinding van de politieke status quo, waarbij er zich een ontwikkeling aftekent in de richting van een meer menselijke behandeling van de achtergestelden. Op wereldniveau kan sprake zijn van veel leed en ziekte. Daaruit volgend ontstaat een zoeken naar nieuwe spirituele visies op het lot van de mens.

Er worden vraagtekens gezet bij de richting waarin de mensheid als totaliteit gaat, en vooral bij de zogeheten 'vooruitgang'. Ecologische kwesties staan in deze tijd op de voorgrond en er vindt een ingrijpende verandering plaats in de houding van de mensheid tegenover de planeet aarde.

Als je deze planeet in je persoonlijke leven kanaliseert, bezit je vermoedelijk utopische denkbeelden over de samenleving. Je koestert grootse dromen en visioenen aangaande de verbetering van de menselijke conditie. Waarschijnlijk identificeer je je sterk met de kleinste gemene deler die mensen verenigt.

Je streeft ernaar je sociale visies te verwerkelijken op een wereld- of nationale schaal. Mogelijk ook bezit je bepaalde spirituele of zelfs helderziende gaven, dankzij welke je boven de aardse beperkingen uitstijgt en je één voelt met de kosmos.

 

Laat het teken van Uranus berekenen

 

 Misschien vind je dit ook interessant:

 

 Volg ons op FacebookParanormaal ontwaken

paranormaal ontwaken Een e-book om je para­normale gaven te ont­wikkelen van Maddy Kersten. Niet goed geld terug.

Lees meer...


Spirituele Community

spirituele community Toegang tot diverse spirituele cursussen en ervaringen uitwisselen in een besloten en veilige omgeving.

Lees meer...