Pluto: Transformatie

Pluto zorgt voor totale transformatie. Doordat hij diepe psychologische kwesties uit het onbewuste opdelft, heeft hij een zuiverende functie. Onder zijn invloedssfeer vallen o.a. thema's als macht en machtsmisbruik, en gevoelens van vervreemding.

Personen met hun Ascendant in Schorpioen, of wanneer Pluto enige aspecten maakt met persoonlijke planeten (Zon, Maan, Mercurius, Venus, Mars), kunnen de invloed op een meer persoonlijke manier in hun leven tot uiting brengen; bij anderen zal het eerder de vorm aannemen van een onderliggende invloed op een hele generatie.

 

Wanneer je geen idee hebt in welk teken jouw Pluto staat, kun je dat hier laten berekenen.

Houd altijd in gedachten dat een geboortehoroscoop een complex samenspel is van diverse factoren, eigenschappen hoeven daarom niet heel expliciet aanwezig zijn, ze kunnen ook 'gedempt' worden door andere elementen die eveneens een rol spelen.

 

 • Ram
 • Stier
 • Tweelingen
 • Kreeft
 • Leeuw
 • Maagd
 • Weegsch.
 • Schorpioen
 • Boogsch.
 • Steenbok
 • Waterman
 • Vissen
 

Pluto in Ram: Transformatie van leiderschap

pluto in ramPluto stond voor het laatst van 1823 tot 1853 in Ram en zal in dit teken terugkeren in het jaar 2070. Aangezien het Pluto's functie is om de kernthematiek van een bepaalde invloed te wekken, ten goede of ten kwade, geven deze perioden het uitroeien van corrupt leiderschap en een groei van de invloed van de massa op het wereldleiderschap te zien.

Er kunnen zich extreme dictators opwerpen - en afgezet worden. Machtige ideologieën schieten wortel en inspireren mensen ertoe te vechten tegen alle verdrukking in. Dit zijn tijden van fanatieke ijver.

Mocht je deze invloed op een persoonlijke manier in je leven uiten, dan ben je vermoedelijk een rasindividualist en buitengewoon intolerant tegenover een ieder die je onafhankelijkheid bedreigt - vooral op je werk. Enerzijds sta je te popelen om de strijd aan te binden met mini-dictators die onschuldige mensen hun wil opleggen, anderzijds zou je zelf nogal meedogenloos kunnen zijn.

Doordat je het initiatief neemt of in ieder geval je eigen weg door het leven gaat, vervreemd je van anderen, met alle gevolgen vandien. Waarschijnlijk belijd je nogal tamelijk rigoureuze principes en raakt daardoor vaak verwikkeld in een concurrentiestrijd, waarin het op maar één ding aankomt - winnen.

 

Pluto in Stier: Transmutatie van de materie

pluto in stierPluto stond voor het laatst van 1853 tot 1884 in Stier en zal in dit teken terugkeren rond het jaar 2098. Collectief gaat dit gepaard met een transformatie van de houding aangaande de exploitatie van de bronnen van de natuur. Er worden tal van nieuwe gebruiksmogelijkheden voor oude materialen en evenzo nieuwe, kunstmatige materialen ontdekt.

Deze perioden staan in het teken van ernstige crises, die de wereld van de internationale financiën aan het wankelen brengen en tot nieuwe financiële instellingen leiden. Oorlogen brengen een geweldige materiële vernietiging. De samenleving concentreert zich, mogelijk op een decadente manier, op zintuiglijk genot en luxe, met de nadruk op meer comfort en bevrediging.

Als je deze invloed op een persoonlijke manier kanaliseert, zul je streven naar het stillen van een diepe honger naar zintuiglijke stimulatie op het vlak van de seksualiteit, eten en materieel comfort - vooral in relatie tot je partner. Op een bepaald moment in je leven wordt je gevraagd iets of iemand op te geven waaraan je fanatiek gehecht bent. Door dingen op te geven die al je tijd en energie opslorpen, vind je diepere tevredenheid met de dingen die echt belangrijk voor je zijn.

De materiële werkelijkheid zal een overheersende rol in je leven spelen, ten goede of ten kwade. Mogelijk ontdek je nieuwe gebruiksmogelijkheden voor afvalproducten en draag je je steentje bij aan een grotere milieubewustheid.

 

Pluto in Tweelingen: Collectieve polarisatie

pluto in tweelingenPluto stond voor het laatst van 1884 tot 1914 in Tweelingen en zal in dit teken terugkeren omtrent het jaar 2128. Deze perioden geven radicale veranderingen te zien in het opzicht van de communicatie en collectieve vervoermiddelen; oude vormen van contact tussen mensen en landen maken plaats voor nieuwe.

Door opvoedkundige systemen waait een wind van hervormingen als gevolg van exponentieel nieuwe ontwikkelingen in de toepassing van kennis en het gebruik van de geest. De diepte van de geest wordt met nieuwe technieken gepeild. Anderzijds bestaat er een kans dat de samenleving wordt gegrepen door massapsychose.

Als je deze collectieve invloed op een persoonlijke manier uit, bezit je vermoedelijk grote belangstelling voor het begrijpen van de aard van de geest en de manier waarop mensen communiceren. Op een zeker moment in je leven verdiep je je, misschien ten gevolge van een traumatische gebeurtenis of een bijna-doodervaring, in de verborgen mentale mechanismen van het onbewuste.

Traumatische gebeurtenissen in verband met een broer of zus, mogelijk met betrekking tot een erfenis, kunnen hun stempel drukken op je relaties met hen. Wellicht worden er banden verbroken.

 

Pluto in Kreeft: Het erfgoed herstructureren

pluto in kreeftPluto stond van 1669 tot 1693 in Kreeft en opnieuw van 1914 tot 1939. Historisch gezien brengt deze invloed geweldige beroering en opschudding, zowel met betrekking tot de nationale als tot de familie-identiteit. Onder invloed van fanatiek patriottisme worden landen verenigd, en de staat neemt veelal de functie van de familie over. Het moederschap staat in het brandpunt en in de samenleving streven diepgewortelde bewegingen naar het veranderen van de rol van de vrouw in dit opzicht.

Er vinden talloze hervormingen in verband met het milieu plaats; tevens worden er nieuwe programma's van verzorging en opvoeding gelanceerd. Diep emotionele kwesties uit het verleden wellen op en houden de nationale psyche in hun greep.

Als je deze invloed in je persoonlijke leven kanaliseert, ben je je vermoedelijk bewust van de diepe emoties die aan de basis van je karakter liggen. In je leven zal het vele malen gebeuren dat het verbreken van emotionele banden - vooral in verband met de familie - tot een ingrijpende emotionele revaluatie leidt.

Culturele, religieuze of filosofische interesses - met name in relatie tot het verre verleden - kunnen onderdeel van je emotionele fundamenten uitmaken. Anderen vinden je misschien emotioneel veeleisend, zeker waar het om onvoorwaardelijke liefde gaat. In de loop van je leven ontwikkel je een diepgaand inzicht in je emotionele aard.

 

Pluto in Leeuw: Individuele macht

pluto in leeuwPluto stond van 1693 tot 1711 in Leeuw en opnieuw van 1939 tot 1957. Dit waren perioden van machtspolitiek, waarbij charismatische leiders dictatoriale macht uitoefenden. De macht was geconcentreerd in de handen van een elite. Heldenfiguren speelden een belangrijke vormende rol in de nationale psyche.

De vermaaksindustrie ontwikkelde zich tot een nieuwe kracht voor het beïnvloeden van de massa, terwijl een nieuwe vrijheid, mogelijk geworden door toegenomen vrije tijd, de nadruk op individuele ontwikkeling en zelfverwerkelijking legde.

Als je deze planetaire invloed op een persoonlijke manier uitleeft, bezit je hoogstwaarschijnlijk een sterk karakter en oefen je een charismatische invloed op anderen uit. Je houdt er buitengewoon sterke persoonlijke opvattingen en principes op na, die je op een compromisloze manier uitdraagt.

Als geboren leider vind je het vreselijk om gekleineerd te worden door autoriteiten, maar anderzijds kun je zelf beslist ook nogal autocratisch zijn. Een reeks identiteitscrises in de loop van je leven - mogelijk als gevolg van gebeurtenissen in verband met kinderen of liefdesaffaires - leidt tot een radicale koersverandering, aangezien ze je ertoe aanzetten je doelen opnieuw te definiëren en je te bezinnen op je persoonlijke macht.

 

Pluto in Maagd: Transformatie van de dienstbaarheid

pluto in maagdPluto stond van 1711 tot 1725 in Maagd en opnieuw van 1957 tot medio 1972. In deze perioden voltrok zich een ingrijpende transformatie in de werkgelegenheid ten gevolge van technologische veranderingen die de traditionele ambachten en beroepen ondermijnden.

Industriële en agrarische hervormingen leidden tot diepgaande veranderingen in de fabriek en op het land. Sociaal lag er een grotere nadruk op dienstbaarheid en hervorming in de gezondheidssector, met nieuwe ontwikkelingen - en een zeker fanatisme - inzake hygiëne en reinheid.

Als je deze collectieve invloed op een meer persoonlijke wijze kanaliseert, bezit je wellicht belangstelling voor of aanleg op het vlak van de gezondheid. Je bent je terdege bewust van de wisselwerking tussen lichaam en geest; misschien kamp je persoonlijk met bepaalde klachten als gevolg van deze wisselwerking, of ten gevolge van een overgevoeligheid voor additieven en onzuiverheden in voedsel of andere stoffen waarmee je in je dagelijks leven te maken krijgt.

Dagelijkse relaties met vrienden of op het werk kunnen je ertoe dwingen je op je sociale banden te bezinnen. Door problemen met de arbeidszekerheid of het gevoel op je werk misbruikt te worden kun je van loopbaan of zelfs beroep veranderen. In sociaal dienende functies kun je diepgaande veranderingen in de samenleving tot stand brengen.

 

Pluto in Weegschaal: Machtsevenwicht

pluto in weegschaalPluto stond van 1725 tot 1738 in Weegschaal en opnieuw van medio 1972 tot 1984. Deze perioden kenmerkten zich door een ingrijpende heroriëntatie in menselijke relaties. Aanvaarde vormen van samenleven en het huwelijksinstituut werden uitgedaagd en op de proef gesteld door een collectieve behoefte aan groter evenwicht en gelijkheid.

Politiek waren dit tijden van machtsevenwicht, met een onderliggende dreiging van vernietiging. In sociaal opzicht gingen mensen op een nieuwe manier met elkaar om, wat relatietaboes doorbrak. Ideologische concepten inzake goed en kwaad maakten een einde aan de sociale harmonie, die voorheen op exploitatie gebaseerd was geweest.

Als je deze collectieve invloed in je persoonlijke leven kanaliseert, zullen je persoonlijke relaties een belangrijke plaats in je leven innemen. Vermoedelijk vormen ze een bron van intense persoonlijke beroering.

Misschien voel je je geroepen om in een of ander opzicht onrecht ongedaan te maken. Je neigt ernaar meedogenloos te zijn in je oordeel, mogelijk zelfs in een dusdanige mate dat je het riskeert sociaal te vervreemden. Een relatie met grote diepgang - en de noodzaak schijnbaar onverbreekbare banden te verbreken - kan aanleiding tot een grote transformatie in je leven zijn.

 

Pluto in Schorpioen: Corruptie uitzuiveren

pluto in schorpioenPluto stond van 1738 tot 1749 in Schorpioen en opnieuw van 1984 tot 1995. Ten gevolge van de onregelmatigheid van zijn omloopbaan staat Pluto momenteel strikt gezien dichter bij de Zon dan Neptunus. Dit zijn perioden van diepgaande veranderingen in de menselijke conditie, met name op gebieden in verband met de seksualiteit en zekerheid.

Op financieel niveau leidt grote beroering tot een reorganisatie van het bankensysteem, terwijl dictator- en mafiafiguren van hun machtige troon worden gestoten. Overal waar de macht rust in de handen van een elitaire of geheime organisatie voltrekt zich een radicale transformatie.

Als je deze invloed op een persoonlijke manier kanaliseert, zul je je uitermate bewust zijn van de macht die in je handen rust en al even alert op enig machtsmisbruik. Je zult geabsorbeerd worden door de aard van je eigen seksualiteit; mogelijk ook kom je in de verleiding om je persoonlijk magnetisme te misbruiken voor zinnelijke bevrediging.

Een diepgaande fascinatie of zelfs obsessie met de emotionele beheersing in persoonlijke relaties, en ervaringen dat je deze controle verliest, leiden tot een diepe psychologische transformatie, waarna je iedere vorm van machtsmisbruik afwijst en al je emotionele middelen aanwendt om anderen positief te veranderen.

 

Pluto in Boogschutter: Transformatie van geloof

pluto in boogschutterPluto stond van 1749 tot 1762 in Boogschutter en kwam in 1995 opnieuw in dit teken tot 2009. Dit ging gepaard met diepgaande spirituele en religieuze transformaties op basis van een herziene toekomstvisie. De mensheid wordt het bang te moede dat er misschien helemaal geen toekomst is en begeeft zich op een innerlijke reis op zoek naar een onvernietigbare levenszin.

Er komen grootschalige hervormingen van religieuze instellingen tot stand. Baanbrekende prestaties in verband met nieuwe grenzen brengen nieuwe concepten aangaande tijd en afstand. Dit is een periode van ideologische oorlogsvoering.

Als je deze invloed op een persoonlijke manier in je leven manifesteert, begeef je je op een compromisloze zoektocht naar zin en persoonlijke waarde. Vermoedelijk omhels je hartstochtelijk een ideologische visie en verkondig je je opvattingen met een haast religieus vuur.

In je leven onderga je een diepgaande spirituele transformatie, wanneer je noodgedwongen zienswijzen moet opgeven die de kern van je identiteit vormden. Een reis of contact met een vreemde cultuur kan de katalysator tot levenveranderende inzichten zijn.

 

Pluto in Steenbok: Nieuwe structurele fundamenten

pluto in steenbokPluto stond van 1762 tot 1779 in Steenbok en staat opnieuw in dit teken van 2009 tot 2024. Deze perioden gaan gepaard met wereldschokkende transformaties van politieke structuren en de ondergang van oude politieke partijen, die hun nut overleefd hebben. Decadente regimes storten ineen en uit de as verrijzen nieuwe, meedogenloze regimes.

In de zakenwereld voltrekken zich talloze omwentelingen; nieuwe bedrijfsstrategieën komen in de plaats van de oude economische opvattingen en zakenvoering. Autoriteiten komen ten val.

Als je deze planetaire invloed op een persoonlijke manier uit, zul je gemotiveerd worden door een vurige ambitie om de maatschappij te veranderen. Daardoor raak je verwikkeld in conflicten op leven en dood met de bestaande machten. Niettemin weet je overtuigend te argumenteren ten gunste van institutionele hervormingen.

In je leven onderga je op een bepaald moment een drastische transformatie, wanneer je in je loopbaan in een doodlopende straat terecht komt en totaal van koers verandert. Op de weg naar rijping moet je mogelijk een verlies van macht en invloed accepteren.

 

Pluto in Waterman: Massale omwenteling

pluto in watermanPluto stond van 1779 tot 1799 in Waterman en zal in dit teken terugkeren van 2024 tot 2044. Dit zijn perioden van sociale omwenteling, waarin de maatschappij op gewelddadige wijze genivelleerd wordt door extreme sociale hervormingen. De massa ontdekt een tot dan toe ongekende macht, met behulp waarvan meedogenloos een einde gemaakt wordt aan privileges en sociale ongelijkheid.

Ontwikkelingen in de wetenschap brengen diepe dilemma's. Nieuwe uitvindingen zijn de moeder der destructie, maar bewerkstelligen ook broodnodige vernieuwingen. Radicale nieuwe groepen en extreme minderheden in de samenleving oefenen een disproportioneel grote invloed uit.

Als je deze invloed in je persoonlijke leven manifesteert, ben je je bewust van een aantal ongebruikelijke talenten op onconventionele terreinen, met name op het vlak van de psychologie en new age. Uitzonderlijke omgevingsinvloeden inspireren je ertoe te werken aan hervormingen die in de behoeften van de massa voorzien. Mogelijk ook ben je zeer begaan met het milieu - meer in het bijzonder luchtvervuiling.

Je koestert onconventionele en misschien tamelijk extreme opvattingen aangaande familie en gezin. Beroering in verband met je emotionele fundamenten, jeugd of familiekwesties leiden tot diepgaande emotionele veranderingen. Misschien neem je hartstochtelijk deel aan een bepaalde groep, maar je zult er in dit verband niet aan ontkomen je sociaal vervreemd te voelen.

 

Pluto in Vissen: Transformerende visie

pluto in vissenPluto stond van 1799 tot 1824 in Vissen en zal in dit teken terugkeren van 2044 tot 2068. Deze perioden gaan gepaard met maatschappelijke veranderingen op een groot aantal terreinen, waarbij vooral nadruk valt op sociale rehabilitatie. Er bestaat een collectief verlangen om de samenleving te bevrijden van de ergste aspecten van ziekte, vervreemding, ontheemding enz.

Ontwikkelingen op zee spelen een belangrijke rol in de transformatie van de samenleving; er wordt geweldig veel moeite gedaan om de mogelijkheden van de oceaan te benutten - met name de oceaanbodem. Zeevervuiling wordt een nijpend vraagstuk.

Als je deze collectieve invloed in je persoonlijke leven manifesteert, zul je diepgaand geïnteresseerd zijn in het transformeren van het leed dat je in de wereld ziet. Misschien wil je meer in het bijzonder vooral achtergestelde kinderen helpen.

Anderzijds voel je je hulpeloos verloren in de wereld. Op een bepaald moment in je leven onderga je een ingrijpende spirituele transformatie. Je bezit aanleg om de kracht der verbeelding te kanaliseren in transformerende activiteiten.

 

Laat het teken van Pluto berekenen

 

 Misschien vind je dit ook interessant:

 

 Volg ons op FacebookParanormaal ontwaken

paranormaal ontwaken Een e-book om je para­normale gaven te ont­wikkelen van Maddy Kersten. Niet goed geld terug.

Lees meer...Mediumschap

mediumschap Thuis­studie waar­in je leert de stem van je gids of gidsen te ho­ren. Chan­nelen wordt een onder­deel van je le­ven.

Lees meer...


Spirituele Community

spirituele community Toegang tot diverse spirituele cursussen en ervaringen uitwisselen in een besloten en veilige omgeving.

Lees meer...