Neptunus: Transcendentie

Neptunus vertegenwoordigt niet-materiƫle invloeden, zoals bijvoorbeeld dromen en illusies. Neptunus bewerkstelligt een ontbinding van structuren en representeert onze idealistische drijfveren - zowel op een sociaal als op spiritueel niveau. Neptunus opent de deur naar het goddelijke en geeft ons een vaag, ongrijpbaar gevoel van ontevredenheid met ons aardse bestaan.

Personen met hun Ascendant in Vissen, of wanneer Neptunus enige aspecten maakt met persoonlijke planeten (Zon, Maan, Mercurius, Venus, Mars), kunnen de invloed op een meer persoonlijke manier in hun leven tot uiting brengen; bij anderen zal het eerder de vorm aannemen van een onderliggende invloed op een hele generatie.

 

Wanneer je geen idee hebt in welk teken jouw Neptunus staat, kun je dat hier laten berekenen.

Houd altijd in gedachten dat een geboortehoroscoop een complex samenspel is van diverse factoren, eigenschappen hoeven daarom niet heel expliciet aanwezig zijn, ze kunnen ook 'gedempt' worden door andere elementen die eveneens een rol spelen.

 

 • Ram
 • Stier
 • Tweelingen
 • Kreeft
 • Leeuw
 • Maagd
 • Weegsch.
 • Schorpioen
 • Boogsch.
 • Steenbok
 • Waterman
 • Vissen
 

Neptunus in Ram: Actie op wereldschaal

neptunus in ramNeptunus stond van 1862 tot 1876 in Ram en zal in dit teken terugkeren van 2025 tot 2039. In deze lange perioden werpen zich leiders op die bereid zijn zich op te offeren voor een zaak.

Er wordt dynamisch initiatief ontplooid waar het gaat om het realiseren van nieuwe strategieën voor het helpen van de minder fortuinlijken. (Het Rode Kruis werd bijvoorbeeld in 1862 opgericht.)

In deze perioden geboren mensen zullen door het denkbeeld van onzelfzuchtigheid worden geïnspireerd en vinden waarachtige zin in activiteiten die voor het algemene heil ondernomen worden.

Dit zijn tijden van archetypische heldendaden. Velen uit deze generaties zullen in persoonlijke prestaties omwille van zelfzuchtige redenen alleen geen zin kunnen ontdekken en streven ernaar zich te identificeren met een universele zaak.

 

Neptunus in Stier: Materiële transcendentie

neptunus in stierNeptunus stond van 1876 tot 1889 in Stier en zal in dit teken terugkeren van 2039 tot 2053. Het zijn perioden van herbezinning in verband met materialistische motieven in de samenleving.

Zekere economische structuren, de bankwereld, landrechten enz. worden ondermijnd doordat het vertrouwen van het publiek erin afneemt. In de politieke idealen staat het delen van rijkdom en middelen centraal.

Als je deze collectieve invloed op een persoonlijke manier kanaliseert, ben je waarschijnlijk op jonge leeftijd gedesillusioneerd geraakt over materialistische dromen. In plaats daarvan belijd je hoge idealen inzake universeel eigendom of het delen van de bronnen van de wereld.

Mogelijk voel je grote affiniteit met de natuur en haar schoonheid. Daarnaast zou je een ongewoon zintuiglijk besef of talent kunnen bezitten.

 

Neptunus in Tweelingen: Geestelijke relativiteit

neptunus in tweelingenNeptunus stond van 1889 tot 1902 in Tweelingen en zal in dit teken terugkeren van 2053 tot 2066. Onder deze invloed daagt een verhoogd geestelijk besef, dat boven het normale rationele denken uitgaat. Het leidt tot ingrijpende veranderingen in onderwijsmethoden en pedagogische opvattingen.

Daarnaast verstoren veranderingen in reismogelijkheden en nieuwe ontwikkelingen op het terrein van de communicatie de traditionele opvattingen over tijd en ruimte, waardoor er een nieuw concept van de werkelijkheid ontstaat en de geest bevrucht wordt.

Als je deze invloed in je persoonlijke leven weerspiegelt, ontwikkel je vermoedelijk een subtiel bewustzijn van de aard van de geest. Het zou in een ongebruikelijk communicatief talent gereflecteerd kunnen worden.

Buitengewone gebeurtenissen met betrekking tot broers en zussen - mogelijk gebeurtenissen waarbij je in een of ander opzicht hulpeloos bent - kunnen je ideeën diepgaand beïnvloeden. Het is allesbehalve denkbeeldig dat je je terdege bewust bent van de macht die de geest over de stof uitoefent. Je bent wat je denkt dat je bent.

 

Neptunus in Kreeft: De collectieve ziel

neptunus in kreeftNeptunus stond van 1902 tot 1916 in Kreeft en zal in dit teken terugkeren van 2066 tot 2079. De invloed bewerkstelligt een ontbinding van familie- en nationale structuren op een collectief niveau.

Op een innerlijk niveau wordt de collectieve psyche overweldigd door een verhoogde emotionele sensitiviteit; op massale schaal heeft men sterker een gevoel van wereldverbondenheid.

Als je deze invloed op een persoonlijke manier kanaliseert, zul je onder invloed van ongewone en mogelijke ongelukkige ontwikkelingen in je familie ontraditionele idealen koesteren aangaande opvoeding en emotionele bindingen.

Je voelt een onverklaarbaar verlangen naar zekerheid. Misschien stelt het grootbrengen van je eigen kinderen je teleur. In ieder geval zul je waarschijnlijk meer dan gemiddeld in contact staan met je diepste gevoelens en intuïties.

 

Neptunus in Leeuw: Icarus

neptunus in leeuwNeptunus stond van 1916 tot 1929 in Leeuw en zal in dit teken terugkeren van 2079 tot 2092. In deze perioden laat de wereld zich op een sociaal niveau meevoeren in een roes van glamoureuze en romantische beelden in verband met entertainment, muziek en film en op een politiek niveau van andere historische figuren.

Er bestaat een collectieve drang tot het idealiseren van leidersfiguren, terwijl de media meer dan levensgrote personages portretteren. Tegelijkertijd begint er een ontbindingsproces waar het om de privileges en macht van elitaire sociale groepen gaat.

Als je deze planetaire invloed op een persoonlijke manier uitleeft, manifesteer je je identiteit of persoonlijke leefstijl wellicht op een exotische of in ieder geval ongewone manier. Iets aan je stimuleert de dromen van anderen op een collectief niveau. Een tendens om op jonge leeftijd charismatische figuren te vereren als helden kan in een latere fase van je leven wijken voor desillusie.

Een natuurlijke aanleg tot onrealistische romantische verwikkelingen kan een rode draad in je leven vormen; mogelijk ook is er sprake van een zekere teleurstelling in verband met kinderen. Heel je leven door streef je ernaar jezelf te vinden door creatieve zelfexpressie.

 

Neptunus in Maagd: Universele dienstbaarheid

neptunus in maagdNeptunus stond van 1929 tot 1942 in Maagd en zal in dit teken terugkeren van 2092 tot 2106. In deze perioden is sprake van een geweldige collectieve concentratie op werkgelegenheid en arbeidsverhoudingen, aangezien de traditionele rollen op het werk ondermijnd worden door een geleidelijke oplossing van gevestigde arbeidsnormen.

Er worden veel sociale wetten opgesteld voor het verbeteren van de arbeidsomstandigheden en de openbare gezondheid, terwijl er tal van idealistische projecten worden opgestart die de arbeidsethos van het volk beogen te stimuleren.

Als je deze planetaire invloed op een persoonlijke manier in je leven uit, zul je gemotiveerd worden door het idee van dienstbaarheid op een persoonlijk, politiek of spiritueel niveau. In je werkend leven ervaar je grote ontevredenheid ten gevolge van je neiging om je eigen behoeften te minachten.

Anderzijds verricht je wellicht zekere daden die verstrekkende gevolgen voor je omgeving hebben. Je bent begaan met de natuur, vooral waar het om ongereptheid en vervuiling gaat. Mogelijk ook bezit je een speciale aanleg op het vlak van gezondheid of genezen.

 

Neptunus in Weegschaal: Kosmisch evenwicht

neptunus in weegschaalNeptunus stond van 1778 tot 1793 in Weegschaal en opnieuw van 1942 tot 1955. In deze perioden stonden rechtvaardigheid en gelijke rechten in het brandpunt van de collectieve aandacht, waarbij er een sterk idealisme bestond aangaande wettelijke gelijkheid tussen de seksen.

In de media bestond een sterke tendens tot het overidealiseren van partnerschappen, terwijl de instelling van het huwelijk in het openbare leven werd ondermijnd. Politiek lag er een sterke nadruk op machtsevenwicht, waarbij de tegenover elkaar staande kampen grotesk vertekend werden.

Als je deze collectieve invloed op een persoonlijke manier kanaliseert, zul je de nodige onrealistische idealen over de liefde koesteren. In relaties hoop je het grote geluk te vinden. Je zult evenwel diepgaand beïnvloed worden door de ontbinding van relaties om je heen, wat je er noodgedwongen toe aanzet je te bezinnen op het belang van relaties in je persoonlijke leven.

Niettemin zou je een uiterst fijnzinnig talent voor het omgaan met anderen kunnen bezitten, ten dele omdat je van nature zeer gecompassioneerd en oprecht geïnteresseerd in hen bent. Voor jou is het belangrijk om op voet van gelijkheid met wie dan ook te verkeren.

 

Neptunus in Schorpioen: Transmutatie

neptunus in schorpioenNeptunus stond van 1793 tot 1806 in Schorpioen en opnieuw van 1955 tot 1970. In deze perioden was sprake van een omvangrijke collectieve ontwaking van verborgen emotionele driften, waarbij vooral ontwikkelingen in de muziek en de invloed van de media een vooraanstaande katalyserende rol speelden.

De diepste angsten van de mensheid welden op naar de oppervlakte en men was gedwongen een nieuwe houding tegenover dood en vernietiging aan te nemen - een proces dat enerzijds de maatschappij verrijkte op een geestelijk niveau, maar anderzijds beslist ook een zekere massahysterie teweegbracht.

Als je deze collectieve invloed op een persoonlijke manier uitleeft, zul je diepgaand gefascineerd worden door verborgen of verzwegen kwesties, evenals door seksualiteit en het occulte. Daarnaast zou je muzikale of magische talenten kunnen bezitten, waardoor je in staat bent met behulp van verborgen krachten anderen te laten ontwaken.

Je zoeken naar bevrediging van je begeerten eindigt in een spiritueel doodlopende straat, en je komt er snel achter dat hoe meer je de vlam der begeerte aanwakkert, hoe feller de vlam laait. Grotere bevrediging vind je daarentegen wanneer je je talenten op een hoger emotioneel of spiritueel niveau aanwendt.

 

Neptunus in Boogschutter: Grenzeloze horizon

neptunus in boogschutterNeptunus stond van 1806 tot 1820 in Boogschutter en opnieuw van 1970 tot 1984. In deze perioden was sprake van een mondalisering van het menselijk bewustzijn, aangezien mensen zich door reizen en verkenning hoe langer hoe bewuster werden van de wereld om zich heen. Nieuwe grenzen werden ontsloten en prikkelden ieders verbeelding.

Deze perioden gaven tevens een expansie van het religieuze besef te zien, aangezien door de kennismaking met andere geloofsopvattingen de traditioneel aanvaarde ondermijnd en van hun alleenrecht beroofd werden.

Als je deze invloed in je persoonlijke leven uit, zul je met idealistisch vuur je opvattingen en denkbeelden over sociale, intellectuele en spirituele kwesties uitdragen. Je neigt ernaar spirituele concepten of mentorfiguren te idealiseren, maar op een bepaald moment in je leven zul je daarin waarschijnlijk ontgoocheld worden.

Je zoekt gedreven naar de eeuwige waarheid, maar de kans is groot dat je zult vaststellen dat alle menselijke concepten niets anders dan projecties van de menselijke geest zijn - en derhalve in laatste instantie illusionair. Het buitenland en reizen kunnen een belangrijke rol in je persoonlijke ontwikkeling spelen.

 

Neptunus in Steenbok: Politieke ontbinding

neptunus in steenbokNeptunus stond van 1820 tot 1834 in Steenbok en opnieuw van 1984 tot 1998. Deze planetaire invloed ondermijnt de traditionele regerings- en staatsvormen en bewerkstelligt een oplossing van nationale grenzen.

Er is sprake van universele solidariteit, die de landsgrenzen overschrijdt en met name gestimuleerd wordt door een desillusie over de gevolgen van ambitie. Er ligt grote nadruk op ecologie en de interactie tussen mens en natuur.

Als je deze invloed op een persoonlijke wijze kanaliseert, zul je al op jonge leeftijd tot de conclusie komen dat persoonlijke ambitie leeg is, omdat de doelen die je bereikt onmogelijk je diepste behoeften blijken te bevredigen.

Misschien word je geïnspireerd door een of andere vorm van sociale of politieke dienstbaarheid, waarin je je idealen kunt uitleven. Je utopische sentimenten kunnen tegen het politieke systeem van je tijd indruisen. Over het algemeen bezit je weinig vertrouwen in autoriteiten, wat je er mogelijk toe aanzet ernaar te streven autoriteit een meer menselijk en betrokken gezicht te geven.

 

Neptunus in Waterman: Utopia

neptunus in watermanNeptunus stond van 1834 tot 1848 in Waterman en keerde in dit teken terug van 1998 tot 2012. Deze perioden kenmerken zich door grote sociale onrust en op humanitaire idealen gebaseerde hervormingen. In deze tijden van ideologische dromen worden extreme oplossingen geprobeerd, maar er volgen evenvele teleurstellingen, simpelweg omdat de menselijke aard niet zuiver genoeg is om dergelijke utopische theorieën te kunnen verwezenlijken.

Enerzijds valt er een sterke nadruk op de rechten van het individu, anderzijds verenigt een sfeer van internationalisme tal van volken en nationaliteiten.

Als je deze planetaire invloed op een persoonlijke manier uit, zul je zeer sociaal georiënteerd zijn en door een sterke drang naar maatschappelijke hervormingen gemotiveerd worden. Je leven kan een symbool zijn voor de winden der verandering die in deze periode de mensheid oppakken en meevoeren, maar je zult je niettemin vaak uitgestoten en alleen voelen.

Mogelijk bezit je aanzienlijke talenten voor spirituele of new age-disciplines, uiteenlopend van sociale organisatie tot transcendentale vermogens. Je leven kenmerkt zich door een sterk experimenteel element, wat zich weerspiegelt in een ongebruikelijke sociale kring, onconventionele vriendschappen of een kosmopolitisch leven.

 

Neptunus in Vissen: Er voorbij

neptunus in vissenNeptunus stond van 1848 tot 1862 in Vissen en staat opnieuw in dit teken van 2012 tot 2026 In deze perioden voltrekt zich in de samenleving een diepgewortelde spirituele heroriëntatie ten gevolge van nieuwe concepten die de gangbare opvattingen ondermijnen, met name met betrekking tot het christendom.

Collectief bestaat er een verhoogde spirituele en zintuiglijke sensitiviteit, die creatief in muziek en beelden gemanifesteerd zou kunnen worden. Er ontstaat een nieuwe en subtiele kijk op de aard van de realiteit en het lot van de mensheid.

Als je deze invloed in je persoonlijke leven kanaliseert, zul je een diepe behoefte voelen om mundane zaken te transcenderen en je leven te definiëren aan de hand van spirituele, sociale of creatieve waarden. Misschien moet je je speciale opofferingen getroosten in je leven, of er kan sprake zijn van een speciale ongelukkigheid, die je spirituele aard verfijnt.

Praktische prestaties zullen nauwelijks voor je weggelegd zijn, misschien omdat de zin van je leven uiteindelijk meer te maken heeft met kosmische dienstbaarheid in de een of andere vorm. Dat kan je ertoe inspireren je volledig uit de samenleving terug te trekken of je in jezelf te keren.

 

Laat het teken van Neptunus berekenen

 

 Misschien vind je dit ook interessant:

 

 Volg ons op FacebookParanormaal ontwaken

paranormaal ontwaken Een e-book om je para­normale gaven te ont­wikkelen van Maddy Kersten. Niet goed geld terug.

Lees meer...


Spirituele Community

spirituele community Toegang tot diverse spirituele cursussen en ervaringen uitwisselen in een besloten en veilige omgeving.

Lees meer...