Welkom

WelkomBovenaan de pagina vind je het alge­mene menu en kun je altijd terug naar het hoofd­menu of naar een andere afde­ling. Aan de rechter­kant (of meer naar onderen op een mo­biel) is het menu speci­fiek van de web­shop te vinden.

Hoe werkt het?

Verschillende leveran­ciers ver­kopen hun dien­sten en produc­ten via Catha­rina­Web. Bij verschil in prijs gelden de prij­zen van de leve­ran­cier. In geval van decla­ratie kun je con­tact opne­men met de betref­fende leve­ran­cier.

Lees meerUitgebreide geboortehoroscoop

GeboortehoroscoopDeze horoscoop toont jouw posi­tieve en nega­tieve eigen­schap­pen, geeft je inzicht in je karak­ter, je persoon­lijk­heid en je gevoels­leven en laat even­tuele moge­lijk­heden zien met betrek­king tot gezond­heid, werk en rela­ties.

De horoscoop bevat geen moei­lijke astro­logische begrip­pen, maar is door Astro Media geschre­ven in begrij­pelijk Neder­lands.

Lees meer


Leren masseren?

MassagesEr is een uitge­breid aan­bod van diver­se thuis­studie mas­sage­tech­nieken.

Bekijk de pagina en ver­won­der je over het grote aan­bod!

Lees meer


ModeMode

Sieraden

Armbanden

Kettingen

Ringen

 

Uitgebreide kinder­horos­coop

Een uitgebreide kinder­horos­coop die je per PDF wordt toe­ge­stuurd, met teksten van astro­loog Willem Kunst.

Lees meer


Wierook en geurzouten

wierookGeuren beïn­vloe­den de sfeer van een ruimte en ze heb­ben ook een fysieke uit­wer­king op men­sen. Op deze pagi­na vind je ook een aan­tal bran­ders.

Lees meer


e-Books & Cursussen

ebooksVan Lenormand kaar­ten le­ren leg­gen, je para­nor­male ga­ven ont­wik­kelen tot de Keto revo­lutie...

Lees meer


Spirituele boeken

Astrologie

Chinese astrologie

Edelstenen & mineralen

Engelen

Kruiden

Lenormand

Numerologie

Sjamanisme

Tarot

Wicca


Kaarten decks

Engelen

Lenormand

Orakels

TarotAlle persoons­gege­vens wor­den con­form onze Pri­vacy en Cookie ver­kla­ring ver­werkt.

 

 Volg ons op FacebookMediumschap

mediumschap Thuis­studie waar­in je leert de stem van je gids of gidsen te ho­ren. Chan­nelen wordt een onder­deel van je le­ven.

Lees meer...Spirituele Community

spirituele community Toegang tot diver­se spi­ritu­ele cur­sus­sen en erva­ringen uit­wis­selen in een be­slo­ten en vei­lige om­ge­ving.

Lees meer...