Saturnus: Leerprocessen

In de horoscoop geeft Saturnus aan waar we onze grootste beproevingen vinden en onze hardste lessen krijgen te leren. De planeet laat dus zien waar starre systemen onze groei beperken. Hij correspondeert met onze ouders, autoriteiten en regels. Saturnus geeft ons kracht door zelfbeperking, discipline en planning.

 

Wanneer je geen idee hebt in welk teken jouw Saturnus staat, kun je dat hier laten berekenen.

Houd altijd in gedachten dat een geboortehoroscoop een complex samenspel is van diverse factoren, eigenschappen hoeven daarom niet heel expliciet aanwezig zijn, ze kunnen ook 'gedempt' worden door andere elementen die eveneens een rol spelen.

 

 • Ram
 • Stier
 • Tweelingen
 • Kreeft
 • Leeuw
 • Maagd
 • Weegsch.
 • Schorpioen
 • Boogsch.
 • Steenbok
 • Waterman
 • Vissen
 

Saturnus in Ram: In jezelf geloven

saturnus-ramSaturnus stond in Ram in de jaren 1937-1940, 1967-1969 en 1996-1998. Dit waren moeilijke perioden voor leiders, denk bijvoorbeeld aan Neville Chamberlaine en München of Lyndon Johnson en Vietnam. Ook jij zult zo je problemen ondervinden met het laten gelden van je invloed in leidinggevende situaties. Hoewel je het verfoeit om gecommandeerd te worden, sta je bepaald niet te popelen om zelf de teugels in handen te nemen. Je zult niettemin vaak tot een leidersrol geroepen worden, maar een gebrek aan gevoel van eigenwaarde zou je zelfvertrouwen kunnen ondermijnen.

Als je het afwijst om zelf als leider te fungeren, draait het er vermoedelijk op uit dat je gedomineerd wordt door onrijpe leiders - met als gevolg dat je het idee hebt het zelf beter te kunnen. Besef dat je door de beroepen op je leiderschap te beantwoorden mettertijd wel degelijk tot een leiderspositie kunt opklimmen. Het is belangrijk dat je je tegenzin om het initiatief of een risico te nemen overwint. Als je geen mislukking riskeert, zul je nooit de toppen van het succes bereiken.

Ervaringen op jonge leeftijd hebben het geloof in jezelf ondermijnd als een onafhankelijke persoon die op eigen benen kan staan. Zodra je maar spontaan probeert te zijn of je jeugdig gedraagt, moet je nogal eens pijnlijke lessen inzake beperking leren. In je opvoeding heb je geleerd alles wat naar onvolwassenheid zweemt te onderdrukken. Het gevolg is dat je het misschien verleerd hebt om zorgeloos en dynamisch te zijn. Wanneer je eens je voorzichtigheid laat varen, doe je dat onhandig en loopt het regelmatig op een fiasco uit. Maar met het ouder worden leer je het gelukkig steeds beter te riskeren spontaan te zijn, waarbij je afwijzing en kritiek op de koop toe neemt.

Onthoud: wie niet waagt, wie niet wint. Je kunt niet verder komen zonder je reputatie op het spel te zetten. Je bent van nature sterk op wedijveren gericht, maar onderdrukt je drang uit angst dat je mogelijk afgaat voor anderen. Je eergevoel kan je wel dierbaar zijn, maar niemand anders merkt het op, waag dus een gok. Dynamiek gecombineerd met een zorgvuldige planning zal je goede resultaten opleveren.

 

Saturnus in Stier: Degelijke waarden

saturnus-stierSaturnus stond in de jaren 1939-1942, 1969-1972 en 1998-2001 in Stier. In deze perioden was er sprake van een sterke herbezinning met betrekking tot economische bronnen en middelen en maatschappelijke waarden. Dat zullen voor jou ook centrale kwesties vormen in je loopbaan. Waarschijnlijk moet je hard zwoegen om de mate van financiële zekerheid te verwerven waarbij je je zeker kunt voelen. Je bezit aanleg voor het beheren van middelen en bronnen, en je zult er, samen met andere generatiegenoten, hard aan trekken om de fundamenten voor economische groei te storten.

Je hebt daarnaast de neiging om je eigenwaarde af te meten aan je inkomensniveau. Je voelt je niet vlug bevredigd in dit opzicht en werkt hard om constant je financiële situatie te verbeteren, ook al kan deze al meer dan stabiel lijken in de ogen van anderen. Uiteraard word je sterk beïnvloed door de tijdgeest rond je geboorte, waarin de maatschappij zich terdege bewust werd van schaarste.

Je gevoel van eigenwaarde is een centraal thema voor je, en het is allesbehalve gemakkelijk voor je om te vinden dat je het ook verdient. Misschien werk je buitensporig hard - want je bent nu eenmaal een doorbijter - om materiële doelen te verwezenlijken die je van je waarde als mens kunnen overtuigen. Op sommige momenten in je leven word je er echter toe gedwongen je te bezinnen op je houding tegenover materiële dingen als graadmeter voor je persoonlijke waarde.

Eén van de geheimen voor een tevreden leven is te leren je innerlijk bevredigd te voelen door dankbaar te zijn voor wat je hebt, in plaats van je te concentreren op wat je níet hebt. Je kunt heel wat leren door je op je lichamelijke behoeften en zintuigen af te stemmen en te appreciëren wat je in dit opzicht ervaart.

 

Saturnus in Tweelingen: Geestelijke discipline

saturnus-tweelingenSaturnus stond in de jaren 1941-1943, 1971-1973 en 2000-2003 in Tweelingen. Dit resulteerde in perioden waarin problemen in de communicatie overwonnen en transportsystemen verbeterd werden. Voorzover je deze collectieve invloed in je carrière kanaliseert, zul jij ook werken aan het verbeteren van communicatiesystemen.

Mogelijk ga je evenwel gebukt onder een zeker gebrek aan vertrouwen in je eigen intelligentie en vermogen om jezelf en je ideeën tot uitdrukking te brengen; het is dan ook belangrijk dat je remmingen en blokkades in dit opzicht overwint, wil je hogerop komen. Door geestelijke discipline en het volgen van cursussen en vervolgopleidingen kun je een repertoire van vaardigheden opbouwen, die enerzijds je zelfvertrouwen opkrikken en anderzijds, daardoor, je opklimmen op de carrièreladder verzekeren.

In je leven stelt het overwinnen van leer- of communicatieproblemen je voor enkele grote beproevingen. Je eerste schooljaren kunnen in het teken gestaan hebben van pedagogische ideeën die je belangstelling of intellectuele nieuwsgierigheid verstikt of je geestelijke creativiteit onderdrukt hebben. Het kan betekenen dat je dan weliswaar geestelijke discipline en belangrijke feiten hebt geleerd, maar het grotere overzicht kwijt bent geraakt. Daardoor zou je nogal pedant kunnen lijken, aangezien je staat te popelen om je kennis ten toon te spreiden en intelligent over te komen.

Een oudere broer of zus heeft je je mogelijk intellectueel inferieur doen voelen. Met het klimmen der jaren leer je evenwel jezelf intellectueel meer de vrije teugel te geven. Overwin je overgevoeligheid ten aanzien van het bewijzen van je geestelijke capaciteiten.

 

Saturnus in Kreeft: Zekerheid opbouwen

saturnus-kreeftSaturnus stond in de jaren 1944-1946, 1973-1975 en 2003-2005 in het teken Kreeft. Het waren perioden met een nadruk op de problemen rond de heroriëntatie inzake familie- en nationale waarden. Een sombere stemming overheerste de tijdgeest. Veiligheid en zekerheid vormden centrale thema's in deze jaren en alle inspanningen waren gericht op het verlenen van steun. In zoverre je deze collectieve invloed in je carrière weerspiegelt, zullen conventionele normen met betrekking tot loyaliteit, kostwinnaarschap en zekerheid op de voorgrond staan.

De behoeften van je gezin vormen een sterke drijfveer achter je ambities en je werkt keihard om een veilige huiselijke basis voor je leven te scheppen, al kan de zekerheid waarnaar je streeft je steeds weer blijken te ontglippen. Mogelijk zoek je zekerheid in de ruimere familie van een of andere onderneming of organisatie.

In je jeugd heb je te lijden gehad onder een allesoverheersende sfeer van worsteling en moeilijkheden, waardoor je moeite hebt met het op natuurlijke en spontane wijze uiten van emoties. Je beheerst je gevoelens en houdt ze verborgen - vermoedelijk was dat tijdens je eerste levensjaren de overheersende trend in de samenleving inzake de opvoeding. In tal van opzichten is er waarschijnlijk van je gevraagd om al op jonge leeftijd te veel verantwoordelijkheid te dragen; hoewel je dientengevolge een volwassen indruk maakt, voel je je er, anderzijds, emotioneel door geblokkeerd.

Het werken aan onderdrukte emoties zal dan ook je leven lang een centrale plaats innemen. Riskeer het te tonen wat je werkelijk voelt, zonder bang te zijn daarom afgewezen te worden. Door een sterk besef van emotionele onafhankelijkheid op te bouwen, zul je je gaan realiseren dat je je het kunt permitteren om te laten zien dat je emotioneel kwetsbaar bent. Besef dat wanneer je emotioneel ontdooit, anderen je zullen aanvaarden zoals je bent en je zullen steunen.

 

Saturnus in Leeuw: Eigenwaarde ontwikkelen

saturnus-leeuwSaturnus stond in de jaren 1946-1948, 1976-1978 en 2005-2007 in het teken Leeuw. Dit weerspiegelde zich in leiderschapskwesties in de samenleving en nieuwe systemen voor het opvoeden van kinderen; daarnaast viel er in deze perioden nadruk op creativiteit en vermaak. Voorzover je deze invloed in je beroepskeuze uitleeft, zul je een sterke behoefte voelen om je identiteit te poneren, maar tegelijkertijd twijfel je heel erg of je wel geschikt bent voor een leidende of creatieve rol.

Mogelijk moet je je onderwerpen aan nogal autocratische autoriteitsfiguren, waardoor je een sterke drang voelt om je gebrek aan zelfvertrouwen te overwinnen, zodat je zelf meer persoonlijke macht kunt uitoefenen. Durf een gok te wagen en riskeer het creatief te zijn. Overwin je angst dat je door anderen kritisch gewikt en gewogen wordt. Wil je een prominente plaats verwerven, dan moet je je zelf laten zien en de schijnwerpers op je richten.

Een belangrijke uitdaging in je leven bestaat in het opbouwen van een sterk identiteitsbesef en het overwinnen van een gebrek aan zelfvertrouwen. Je bent geboren in een tijd van autocratische trends in opvoedkundig opzicht, wat mogelijk je speelsheid en spontaniteit onderdrukt heeft. Het gevolg is dat je jezelf nu veel te serieus neemt. Zo ben je bijvoorbeeld overgevoelig ten aanzien van de indruk die je op anderen maakt.

Daarnaast hecht je veel te sterk aan je waardigheid en neig je ernaar je blind te staren op statussymbolen en blijken van respect of erkenning. Het is belangrijk dat je creatieve blokkades leert overwinnen, en in dat verband kun je een heleboel van kinderen leren. Besef dat je je met enige zelfironie heel wat populairder bij anderen maakt, bovendien is het belangrijk dat je enigszins ontdooit en het riskeert je onvolwassen te gedragen. Met het klimmen der jaren zul je jezelf steeds meer aanvaarden zoals je bent.

 

Saturnus in Maagd: Organiseren van systemen

saturnus-maagdSaturnus stond in dit teken in de jaren 1948-1950, 1978-1980 en 2007-2010. Het waren perioden van wederopbouw met een nadruk op arbeidsverhoudingen, de openbare gezondheid en dienstbaarheid. Mocht je deze invloed manifesteren in je carrière, dan ben je iemand die keihard en consciëntieus werkt en zich grote moeite getroost om zijn of haar werk zo goed en evenwichtig mogelijk uit te voeren.

Vermoedelijk acht je organiseren in eerste instantie niet je sterkste kant, maar met de jaren leer je je tijd en inspanningen te systematiseren en ontwikkel je je tot een vaardig organisator met een fijn gevoel voor details - al kan dat soms aan pedanterie grenzen. Je vindt je grootste uitdagingen in het integreren van alle medewerkers en het organiseren van een vlotte praktische gang van zaken tussen collega's.

Je bent geboren in een periode waarin principes van efficiëntie, hygiëne en dienstbaarheid aan anderen in het middelpunt van de aandacht stonden. Veel van de uitdagingen in je leven hebben dan ook te maken met hoe je jezelf nuttig kunt maken in de maatschappij, zonder dat je daarbij een slaaf van het systeem wordt. Aan de ene kant heb je de behoefte om geaccepteerd te worden door je omgeving en je daarin te integreren, aan de andere kant kun je misschien maar moeilijk je stek vinden.

Leer grenzen te stellen aan wanneer je je hulp aanbiedt en durf het indien nodig te weigeren. Als je je te dienstbaar opstelt, zul je je misbruikt voelen; doe je het te weinig, dan zul je je geïsoleerd voelen. Je hebt zelden het idee dat je inspanningen toereikend zijn en besteedt veel tijd aan het verbeteren en efficiënter maken van dingen. Anders gezegd, je neigt naar perfectionisme. Besef dat hoewel dat weliswaar dikwijls goede resultaten oplevert, het ook tot inertie kan leiden en je vooruitgang kan belemmeren.

 

Saturnus in Weegschaal: Sociale verantwoordelijkheid

saturnus-weegschaalSaturnus stond in de jaren 1921-1923, 1950-1953, 1980-1982 en 2009-2012 in dit teken. Maatschappelijk viel er toen een grote nadruk op rechtvaardigheidskwesties en partnerschappen. Dit zou zich in je persoonlijke leven kunnen weerspiegelen in de keuze voor een beroep waarin je je oordeelsvermogen en diplomatieke talenten kunt ontplooien. Je voelt je vaak klem zitten tussen mensen met verschillende zienswijzen en jouw woord zal van gewicht zijn in deze situaties. Je velt behoedzaam een oordeel en probeert te vermijden dat er onrecht geschiedt.

Je kunt uitstekend met mensen omgaan en in dit opzicht zelfs een gezaghebbende positie verwerven. Je hecht sterk aan je eigen rol in de maatschappij. Of je in je carrière vooruitkomt, hangt af van de vraag of je je schuchterheid en angst om relaties aan te knopen overwint. Je kun je tenslotte enigszins stijf en vormelijk gedragen in de sociale omgang met anderen. Besef dat je al vlug hun respect zult winnen wanneer je eenmaal je geremdheid overwint.

Rond de tijd van je geboorte viel er, op een collectief niveau gezien, grote nadruk op de verplichting jegens anderen, met name op het vlak van relaties. In je persoonlijke relaties zul je dan ook een drang voelen om zelfzuchtige verlangens te overwinnen en rekening te houden met andermans behoeften alvorens je iets onderneemt. In deze zin ben je iemand die zich aan zijn of haar woord houdt wanneer hij/zij zich eenmaal tot een relatie verplicht. In de omgang met anderen geef je altijd blijk van grote rechtvaardigheid en geduld.

Eén van de grote lessen in je leven is te leren je meer te ontspannen in de aanwezigheid van anderen en een vormelijk verdedigend schild te laten zakken, dat een diepere, emotionele intimiteit verhindert. Terwijl je op een oppervlakkig niveau prima met anderen kunt opschieten, kun je je compleet verloren voelen zodra er emotionele kwesties aangeroerd worden. Op jongere leeftijd ondervindt je de nodige problemen en moeilijkheden in je persoonlijke relaties, maar met het ouder worden wint je liefdesleven almaar meer aan toewijding.

 

Saturnus in Schorpioen: Reconstructie

saturnus-schorpioenSaturnus stond in de jaren 1923-1926, 1953-1956, 1982-1985 en 2012-2015 in Schorpioen. In deze perioden bestond er grote bezorgdheid over dreigingen - sociaal, economisch of militair - en een diepe belangstelling voor verborgen zaken, macht en corruptie. De samenleving verkeerde in de greep van een zekere paranoia. Voorzover je deze invloed in je beroepskeuze tot uitdrukking brengt, zul je in staat zijn macht op het allerhoogste niveau aan te kunnen; mogelijk bezit je een gave om corrupte of inefficiënte praktijken in de maatschappij aan de kaak te stellen en uit te roeien.

Anderzijds kun je menen zelf het slachtoffer van unfair machtsmisbruik te zijn, dat kan vooral blijken in je contacten met autoriteitsfiguren of maatschappelijke instituties. Je kunt je dus aan beide zijden van de machtslijn bevinden. Ben je werkzaam in de financiële sfeer, dan ben je ongetwijfeld actief in een of ander rationalisatieproces of je hebt te maken met economische verliezen of faillissement. Je kunt betrokken zijn bij geheime organisaties of je zou in je vak op een dieper psychologisch niveau werkzaam kunnen zijn.

Je bent geboren in een tijd waarin de collectieve geest zich kenmerkte door een zekere zwaarte en somberheid en talloze irrationele angsten. Vermoedelijk is je persoonlijke emotionele dispositie daar sterk door gekleurd. Je neigt naar grote zelfbeheersing en onderdrukking van diepgaande emoties. Hoewel intieme emotionele relaties juist buitengewoon belangrijk voor je zijn, zet je vermoedelijk de sluizen van je eigen emoties niet snel open. Ingegeven door angst voor emotioneel verlies oefen je in intieme relaties een welhaast hypnotiserende beheersing uit.

Enerzijds voel je een drang om de diepste emotionele drijfveren van anderen te doorgronden, anderzijds ben je tegelijkertijd nogal paranoïde waar het om het blootgeven van die van jezelf gaat. Seksuele taboes oefenen een geweldige fascinatie op je uit, terwijl het belangrijk is dat je je eigen seksuele remmingen leert overwinnen. Probeer vertrouwen in de plaats van angst te laten komen en je emotioneel te ontspannen in plaats van jezelf uit te putten door er altijd weer naar te streven het onbeheersbare te beheersen.

 

Saturnus in Boogschutter: Wijsheid door ervaring

saturnus-boogschutterSaturnus liep in de jaren 1926-1929, 1956-1958, 1985-1988 en ook in 2014-2017 door dit teken. Deze transits luidden perioden van hectische internationale activiteit in, met een nadruk op verruiming van zowel intellectuele als geografische grenzen. De integratie van deze invloed in je loopbaan maakt je geschikt voor terreinen die verband houden met hoger onderwijs, ethiek en de wet, of mogelijk ook reizen en internationale organisaties.

Mogelijk voel je je innerlijk onzeker over je intellectuele capaciteiten of je vermogen om verstandige oordelen te vellen. Door je onzekerheid te overwinnen zul je langzaam maar zeker de reikwijdte van je kennis en begrip vergroten. Slaag je in deze richting, dan zul je aanzienlijke autoriteit verwerven in een of ander advisiesorgaan. Waak er echter wel tegen te streng of te moraliserend te zijn.

Rond de tijd van je geboorte lag er grote nadruk op gebeurtenissen in de grotere wereld. Mogelijk ben je opgegroeid in een omgeving waarin uitgesproken meningen inzake politiek, sociale kwesties of religie heersten, welke een vormende invloed op je tegenwoordige overtuigingen hebben uitgeoefend. Een tendens tot moraliseren of ideologische rechtlijnigheid bij je ouders of in de maatschappij heeft in meerdere of mindere mate zijn stempel op je gedrukt.

In het negatieve geval kan het tot gevolg gehad hebben dat je er nu beperkende en conventionele opvattingen over zowat alles op na houdt, in het positieve geval dat je ernaar streeft deze invloed te overwinnen en je eigen overtuigingen te ontwikkelen op basis van je persoonlijke ervaring. Het is in ieder geval erg belangrijk dat je een stelsel van filosofische waarden opbouwt die je helpen zin aan je bestaan te geven. Wel neig je ernaar de toekomst nogal zwart in te zien. Leer daarom vertrouwen te hebben en positief te denken.

 

Saturnus in Steenbok: Doelen en strategieën

saturnus-steenbokSaturnus stond in de jaren 1929-1932, 1958-1961 en 1988-1991 in Steenbok en zal daar opnieuw staan van 2017-2020. Deze perioden kenmerken zich door politieke herstructureringen en herbezinning op maatschappelijke doelen. Weerspiegel je deze invloed in je loopbaan, dan zul je gedreven worden door sterke ambities en het verlangen om vooruit te komen en jezelf in de maatschappij te bewijzen.

Je bent buitengewoon gevoelig voor wie er invloed heeft, misschien voel je een drang om je eigen voorbehoud ten aanzien van verantwoordelijkheid te laten vallen teneinde hoger op te klimmen in de hiërarchie. Is dat het geval, dan ben je meer dan geschikt voor een gezaghebbende positie in het maatschappelijk leven. Je dwingt respect af doordat je buitengewoon gewetensvol bent en de doelen realiseert die je jezelf gesteld hebt - al kun je daarbij wat al te veel eisen van anderen. Je zou een goed planner of strategicus kunnen zijn.

In de periode rond je geboorte bestond een grote nadruk op politieke ontwikkelingen in de maatschappij. In je persoonlijke karakter kan dat uitkristalliseren in een sterke innerlijke drang naar het verwezenlijken van je doelen en het boeken van resultaten. Op jonge leeftijd kostte het je misschien moeite om je ambities te definiëren of erin te geloven dat je ze ook kon realiseren, maar met het klimmen der jaren boek je gestaag vooruitgang dankzij een combinatie van hard werken en zorgvuldige planning.

Wel zou je te sterk kunnen hechten aan materiële vooruitgang en de status die je daardoor verwerft, terwijl je daarnaast misschien een bovenmatige behoefte hebt om gerespecteerd te worden. Wanneer je erin slaagt je drang te overwinnen om jezelf in de maatschappij te bewijzen en je in plaats daarvan concentreert op sociale dienstbaarheid, kun je een grote steunpilaar in je gemeenschap worden.

 

Saturnus in Waterman: Sociale structuur

saturnus-watermanSaturnus bevond zich in dit teken in de jaren 1932-1935, 1961-1964 en 1991-1994. Deze astrologische stand luidde perioden van internationale samenwerking, nieuwe bondgenootschappen en sociale herstructurering in, ten goede of ten kwade. Er viel een grote nadruk op menslievendheid, en dit zou in je beroepskeuze weerspiegeld kunnen worden. Je bezit talent voor het omgaan met groepen, organisaties of besturen, waarin je je stem toevoegt aan die van anderen in een democratisch besluitvormingsproces. In de periode 2020-2023 staat Saturnus opnieuw in Waterman.

Wil je slagen in je loopbaan, dan zul je toch bepaalde anti-sociale neigingen of je schuchterheid in groepen moeten overwinnen. Belangrijk is ook dat je iets constructiefs kunt doen aan de noden van je medeburgers of collega's. Je kunt je diensten aanbieden in situaties waarin een functionerende structuur opgebouwd moet worden na een radicale verandering. Je zou je draai kunnen vinden in sociaal-welzijnswerk, humanitaire organisaties of op het vlak van interculturele uitwisseling. Daarnaast kun je in je werk de kloof tussen generaties overbruggen.

Ten tijde van je geboorte heerste er op collectief niveau een sterke geest van internationalisme en een diep besef van sociale interacties in de samenleving. Vermoedelijk ben je je meer dan de meesten bewust van sociale verplichtingen tegenover de groep en van de verantwoordelijkheid die elk individu voor het geheel draagt opdat de dingen in de samenleving goed verlopen. In je persoonlijke leven ben je je bewust van de energieën die in groepen werkzaam zijn en de wijze waarop je zelf sociaal functioneert. Wel dien je waarschijnlijk een zekere stijfheid in de omgang met anderen te overwinnen.

In het bijzonder op een emotioneel niveau kun je soms een koele distantie ten toon spreiden, die intieme vriendschappen moeilijk maakt. Anderzijds ben je zeer rechtvaardig en democratisch gezind en er op uit maatschappelijke verschillen uit de weg te ruimen. Als je je natuurlijke sociale geremdheid weet te overwinnen, kun je een belangrijke rol in de organisatie van groepen spelen. In het groepsgebeuren kun je beter uit de voeten dan in één-op-één-relaties.

 

Saturnus in Vissen: Transcendentie van ambitie

saturnus-vissenSaturnus stond in dit teken in de jaren 1935-1938, 1964-1967 en 1993-1996. Gedurende deze perioden bestond er een diep besef van sociale noden en een verlangen om de situatie van de achtergestelden en minderbedeelden te verbeteren. In de periode 2023-2026 staat Saturnus opnieuw in Vissen. Laat je deze invloed doorwerken in je beroepskeuze, dan zul je door een diepe compassie gemotiveerd worden en je prettig voelen in een baan waarin je hulp kunt bieden aan degenen die zichzelf niet kunnen helpen.

Slaag je erin je innerlijke blokkades te overwinnen, dan ontdek je wellicht ook een creatief talent bij jezelf. Waarschijnlijk vind je het moeilijk om de drang tot presteren, die je als motiverende kracht bij anderen waarneemt, te verzoenen met je besef dat velen nooit de top zullen bereiken. Je wordt zodoende niet gemotiveerd door de allure van het succes - of als je dat wel meent, zal het een hersenschim blijken. Wil je slagen in het leven, dan is het belangrijk dat je depressieve neigingen en een gebrek aan geloof in jezelf overwint en negativiteit plaats laat maken voor een mededogende instelling. Je succes zou om een zekere opoffering kunnen vragen.

De geest van de tijd rond je geboorte kenmerkte zich door een besef van sociale problemen op wereldschaal. Tot op zekere hoogte zal de omgeving waarin je opgegroeid bent tamelijk ongelukkig zijn geweest. Diep binnenin voel je je vermoedelijk wanhopig of in ieder geval een behoefte om je leven zin te geven in relatie tot de grotere samenleving. Je bent je meer dan de meesten bewust van de futiliteit van ambitie en egocentrische verlangens.

Teleurstellingen op jonge leeftijd in dit opzicht hebben je ertoe gedwongen je persoonlijke doelen te herzien, zodat je leven meer zin krijgt. Wil je gelukkig worden, leer dan datgene te accepteren waar je toch niets aan kunt veranderen. Bevrediging vind je verder in het helpen van degenen wier nood groter is dan die van jou persoonlijk. Je grootste uitdaging is het overwinnen van negativiteit en het gevoel door de wereld tegengewerkt te worden, en het storten van een spiritueel fundament voor een zinvol bestaan.

 

Laat het teken van Saturnus berekenen

 

 Misschien vind je dit ook interessant:

 

 Volg ons op FacebookMediumschap

mediumschap Thuis­studie waar­in je leert de stem van je gids of gidsen te ho­ren. Chan­nelen wordt een onder­deel van je le­ven.

Lees meer...Spirituele Community

spirituele community Toegang tot diverse spirituele cursussen en ervaringen uitwisselen in een besloten en veilige omgeving.

Lees meer...