PDF met teksten van astroloog Willem Kunst

Willem KunstDe uitgebreide kinder­horos­coop geeft een per­soon­lijke ontwikke­lings­beschrij­ving van het kind weer. Er staan handige tips in over hoe je als ouder met be­paal­de karak­ter­eigen­schap­pen van je kind kunt om­gaan. Moet je jouw kind sti­mu­le­ren op een be­paald ge­bied of kun je het kind beter even wat extra tijd gun­nen?

Kinderhoros­copen wor­den op een ande­re ma­nier be­schre­ven dan horos­co­pen voor vol­was­senen. De teksten zijn meer ge­richt op de ont­wik­keling en de ont­plooi­ing van het karak­ter van het kind.

Afgeprijsd!

Deze uitgebreide kinder­horos­coop die je als PDF zult ont­vangen kost nor­maal gespro­ken € 32,95, nu op Catharina­Web slechts € 27,50!

Bestellen

Vul het formu­lier in. Je bestelt deze horos­coop bij Willem Kunst en je krijgt de bestel­ling ook per e-mail door hem beves­tigd. De beta­ling á € 27,50 gaat via een bank­over­schrij­ving naar NL97 TRIO0198516746 (BIC TRIONL2U)  t.n.v. W. Kunst. Na beta­ling stuurt Wil­lem je de uit­gebrei­de kin­der­horos­coop in een PDF per email toe.

Willem Kunst behan­delt je gege­vens ver­trouwe­lijk en stelt deze, con­form de Wet Bescher­ming Persoons­gegevens, niet ter beschik­king aan der­den.

Willem Kunst (Acn Consulting) is inge­schre­ven bij de KvK onder num­mer 09203662.

Bij vragen of pro­ble­men kun je bel­len met 06 5797 49 10 of mailen naar info@willemkunst.nlBestellen

  
 
Jongen: Meisje:
 
Geboortedatum (dd-mm-jjjj):
- -
 
Geboortetijd (uu:mm):
:
 
Verificatie toevoegen:
verificatie
 

 Wat klanten zeggen:

Barbara: "Wat veel herkennings­punten. Ook de tips zijn erg handig. Het heeft mij in ieder geval bevestiging gegeven en dat doet me goed. Dank je wel!"